O čem je Operační program Podnikáni a inovace

Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. 

V současné době společnost PŽS - Engineering s.r.o. připravuje projekty s plánovanou podporou OPPI. 

 


 

Více o programu Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI) se můžete dozvědět na těchto stránkách: